I ÜLDSÄTTED

1.1. Rendileping kehtib alates sõlmimisest kuni sõiduki tagastamiseni lepingus märgitud tagastamiskohta ja -ajal pretensioonide puudumisel. Pretensioonide korral aga kuni pretensioonide lahendamiseni.

1.2. Rendipäeva pikkus on 24 tundi.

1.3. Kütus ei sisaldu rendihinnas. Sõiduk antakse rentnikule üle täis paagiga ja rentnikul on kohustus tagastada sõiduk täis paagiga. Kui seda ei ole tehtud on rentnik kohustatud tasuma puuduoleva kütuse eest 1,5 kordse turuhinna iga puuduva liitri kohta. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab rentnik.

1.4. Leping ei pikene mingil juhul uueks rendiperioodiks sõiduki tähtaegse tagastamata jätmise tõttu v.a poolte kokkuleppel taasesitatavas vormis.

1.5. Kui pooled ei ole sõiduki väliselt nähtavaid vigastusi, puuduseid jms sõiduki üleandmise-vastuvõtmise aktis märkinud, loetakse, et sõiduki tagastamisel fikseeritud vigastused, puudused jms on toimunud rendiperioodi ajal.

 II RENTNIKU ÕIGUSED

2.1. Rentnikul on õigus:

2.1.1. kasutada sõidukit;

2.1.2. saada endale sõiduki kasutamisest saadav tulu (vili);Mitte kasutada taksosõiduks ja transfeer sõitudeks.

2.1.3. kahju hüvitisele temale kolmandate isikute poolt tekitatud kahju osas;

2.1.4. kasutada sõidukit ainult siis, kui ta on vähemalt 21 aastat vana ja omab mootorsõiduki juhistaaži vähemalt kaks aastat. Samad tingimused laienevad ka teisele juhile.

 

III RENTNIKU KOHUSTUSED

3.1. Rentnik ja/või teine juht kohustub:

3.1.1. tegema ettemaksu rendiperioodiks;

3.1.2. sõiduki üle vaatama enne enda kasutusse võtmist ning veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus. Allkiri lepingul kinnitab pretensioonide puudumist;

3.1.3. kasutama sõidukit vastavalt valmistajatehase juhendile, kehtivatele seadustele ja   vältima sõiduki kahjustamist;

3.1.4. hoolitsema sõiduki eest heaperemehelikult ja kõrvaldama tekkinud puudused VÕS § 345 lg 1 toodud tingimustel (kandma kulu);

3.1.5. sõidukit mitte kasutama: ebaseaduslikuks tegevuseks või seadusevastastel eesmärkidel, samuti pukseerimiseks, autovõidusõiduks, treeninguks jne;

3.1.6. sõidukit kasutama ainult teedel, mis on teed Teeseaduse mõttes;

3.1.7. mitte andma sõidukit kolmandale isikule kasutamiseks v.a. teisele juhile, kes on märgitud käesoleval lepingul, olles ise kaasas;

3.1.8. veenduma enne igat sõitu sõiduki tehnilises korrasolekus ning jälgima tehnoseisundit sõidu ajal. Tehnilise rikke esinemisel sõitmise katkestama vea kõrvaldamiseni;

3.1.9. tankima sõidukit üksnes kvaliteetse ja sõidukile ettenähtud mootorikütusega;

3.1.10. sõidukist väljumisel mitte jätma sõidukisse esemeid, mis võiksid viia nende varguseni sõidukist või sõiduki kahjustamiseni, lukustamata uksed ning sisse lülitama signalisatsiooni selle olemasolul.

3.1.11.tegema kõik endast oleneva, et sõiduki võtmed ja/või sõiduki registreerimistunnistus ei satuks selleks volitust mitteomavate kolmandatel isikute valdusesse.

3.1.12. hüvitama rendileandjale kõik sõiduki õigusvastase kasutamise tõttu määratud trahvid, tasud ning kõik muud kohustused, sh antud kohustuste sissenõudmisega seotud kulutused, kui eelnimetatud nõuded esitatakse või edastatakse rendileandjal põhjusel, et rentnik ei ole neid kohustusi nõuetekohaselt täitnud. Antud hüvitamiskohustus on ajaliselt piiramatu ning rendileandja võib rentnikult nõuda ka eelnimetatud kohustuste esitamisel tekkinud kahju hüvitamist.

3.1.13. tegema endast kõik, et rendileandjale või kolmandatele isikutele ei tekiks kahju;

3.1.14. hüvitama rendileandjale kogu lepingu või seadusest tulenevate nõuete rikkumisega sõidukile põhjustatud kahju osas, mida kindlustusandja või kolmas isik rendileandjale ei hüvita, kui sõiduk kahjustub või hävineb rentniku süül või kui kindlustusandja või kolmas isik ei hüvita kahju rentnikust tuleneva asjaolu tõttu. Kui lepingust tulenevalt on teatud asjaolude esinemise risk asetatud rentnikule, vastutab ta ka juhul, kui ei olnud kahju tekkimises süüdi;

3.1.15. kahju tekkimisel rendileandjale või kolmandatele isikutele või dokumentide või esemete kadumisel hiljemalt 24 tunni möödumisel esitama rendileandjale kirjaliku seletuse juhtunu kohta. Kui puudub muu võimalus kirjaliku seletuse andmiseks võib selle esitada rendileandjale erandkorras ka lepingus toodud e-postiaadressile varustades seletuse digitaalallkirjaga;

3.1.16.puuduste või kasutamise takistuse ilmnemisel koheselt rendileandjat teavitama ning võtma kasutusele meetmed kahju vähendamiseks ja sõiduki säilitamiseks;

3.1.17. liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi jms. juhtumi korral viivitamatult teavitama rendileandjat. Kui tegemist on olukorraga, kus rentnikul tekib seadusest tulenev kohustus teavitada juhtunust päästeametit või politseid on rentnik kohustatud seda tegema;

3.1.18. tagastama sõiduki täidetud kütusepaagiga ettenähtud ajal ettenähtud kohta. Sõidukit ei tohi hüljata;

3.1.19. kasutama sõidukit Eesti Vabariigi territooriumil. Riigist lahkumiseks on vajalik Rendileandja kirjalik luba ja eelnev kokkulepe.

 IV RENTNIKU ja/või teise juhi VASTUTUS

4.1. Liiklusõnnetusest või kolmanda isiku õigusvastasest käitumisest tekkinud kahju kannab rentnik ulatuses, mida ei kanna kindlustus (s.h. omavastutuse määra).

4.2. Rentnik vastutab täielikult kõikide sõidukist kadunud või vahetatud detailide ja lisavarustuse eest.

4.3. Juhul, kui rendileandja avastab, et rentniku poolt tagastatud sõidukil esineb kahjustusi või puudusi, mis ületavad tavapärasest kulumisest ja/või kasutamisest tulenevaid siis on rentnik kohustatud hüvitama rendileandjale nimetatud kulumise ja/või kahjustumise kõrvaldamisest tulenevad kulud. Rendileandjal on õigus vastavad kulud kinni pidada rentniku poolt tasutud tagatisrahast.

4.4. Sõiduki kahjustamisel rentniku enda või kolmandate isikute poolt kannab kahju rentnik.

4.5.Kui rendileandjale tagastatud sõiduk vajab remonti, kannab rentnik iga remondipäeva eest lepingus kokkulepitud rendipäeva hinna lisaks remondikulule.
4.6. Kui rentnik või teine juht on oma teoga (tegevuse või tegevusetusega) põhjustanud kahju rendileandjale või kolmandale isikule tahtlikult, kannab rentnik kahju täielikult.

4.7. Rentnik kannab täielikult kahju, mis on tekitatud joobeseisundis rentniku või teise juhi süül.

4.8. Kui rentnik annab sõiduki üle kolmandale isikule, kannab rentnik täielikult rendileandjale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju.

4.9. Rentnik kannab sõiduki vargusel tekkinud kahju täielikult juhul, kui ta ei tagasta rendileandjale sõiduki võtmeid ja signalisatsioonipulti ja immobilaiserite- ning aktivaatorit ja sõiduki registreerimistunnistust ja kindlustuspoliise.

4.10. Ebakvaliteetsest kütusest tekkinud kahjud kannab rentnik.

4.11. Sõiduki dokumentide või võtmete mittetagastamisel või puuduliku varustusega sõiduki tagastamisel tasub rentnik rendileandjale leppetrahvi 300 eurot iga kaotatud või puuduva dokumendi või eseme kohta.

4.12. Sõiduki tagastamisel paagiga, mis ei ole sellele sõidukile ettenähtud kütusega täielikult täidetud maksab rentnik tankimise tasu 20 eurot ja puuduva kütuse maksumuse.

4.13. Rentniku poolt sõiduki hülgamisel tasub rentnik rendileandjale leppetrahvi sõiduki soetusmaksumuse ulatuses.

4.14. Rentnik vastutab omanikuvastutuse põhimõtete kohaselt rendileandja eest ja tasub rendileandjale määratud trahvid.

4.15. Kui Rentnik osaleb Sõidukiga liiklusõnnetuses, mille tõttu Rendileandja kindlustusriski koefitsent suureneb, tasub Rentnik lisaks omavastutusele ühekordset leppetrahvi 250.- EUR.

4.16. RENDISÕIDUKIS EI SUITSETATA!!! (SUITSETAMINE SÕIDUKIS = KEEMILINE PESU 200 EUR)LÕHNAKUUSKEDE ja lõhnade kasutamine autos=suitsetamine.

 

V HOOLDUS, REMONT JA KINDLUSTUS

5.1. Rendileandja kohustub teostama sõiduki hooldust ja kandma sellega seonduvad kulud.

5.2. Rendileandja kohustub teostama sõiduki remonti ja kandma sellega seonduvad kulud.

5.3. Sõiduk on üleandmise hetkel kindlustatud kohustusliku sõidukikindlustusega. Kohustusliku sõidukikindlustuse eest maksab rendileandja.

 

VI RENDILEANDJA KOHUSTUSED

6.1. Rendileandja kohustub:

6.1.1. andma üle sõiduki rentnikule lepingus märgitud kokkulepitud kohas ja ajal;

6.1.2. täitma lepingut heas usus;

6.1.3. veenduma, et üleantud sõiduk on hooldatud, kehtiva kindlustusega ning andma sõidukiga kaasa nõutavad dokumendid kokkulepitud komplektsuses ja seisundis, tähtajal ja perioodil;

6.1.4.  võtma sõiduki rentnikult vastu kokkulepitud kohas (üleandmise kohas) ja ajal pärast rendiperioodi lõppu;

6.1.5. tagama, et sõiduk vastab rentnikule üleandmise hetkel kõigile tingimustele liikluses osalemiseks;

6.1.6. teatama rentnikule kõigist sõiduki puudustest, erisustest ja kasutamise juhistest, mille teatamist või rendileandjalt mõistlikult eeldada;

6.1.7. andma rentnikule abi, mida saab rendileandjalt mõistlikult oodata, juhul kui sõidukit ei ole võimalik kasutada. Kui sõidukit ei saa kasutada rentnikust tulenevatel asjaoludel, siis rendileandja ei vastuta selle eest ega ole kohustatud rentnikku abistama;

6.1.8. kõrvaldama sõiduki kasutamist takistava puuduse mõistliku aja jooksul, kui sõidukil tekib lepingu kehtivuse ajal puudus, mille eest rentnik ei vastuta ja ta ei pea oma kulul kõrvaldama, ning rendileandjalt saab puuduse kõrvaldamist mõistlikult oodata;

6.1.9.  teatama viivitamatult rentnikule talle edastatud trahvi vms kohustuse täitmise nõudest (nt hoiatustrahv, viivistasu otsus jne), mille täitmise eest vastutab rentnik. Kui rendileandja ei edasta rentnikule infot eelnimetatud nõuete kohta, ei ole rentnik kohustatud neid nõudeid rendileandjale hüvitama.

 

VII RENDILEANDJA ÕIGUSED

7.1. Rendileandjal on õigus:

7.1.1. nõuda tagatisraha omavastutuse ulatuses;

7.1.2. kontrollida sõiduki seisundit ja selle korrashoiu tagamist;

7.1.3. loobuda sõiduki rentimisest ja lõpetada rendileping, kui rentnik või teine juht äratab kahtlust või võib arvata, et sõidukit kasutatakse pahatahtlikul eesmärgil või eiratakse ekspluatatsiooni nõudeid.

7.2.Rendileandja määrab sõiduki remondi koha, tingimused ja ulatuse sõltumata sõiduki asukohast.

7.4. Sõiduki rikkest tingitud ja muud kahjud ( avarii, liiklusõnnetus, reisi ära jäämine või katkemine, töö või muude kohustuste täitmata jätmisest tulenev kahju rentniku või teise juhi ja kolmanda isiku vahel) ei kuulu kandmisele rendileandja poolt. Need kulud jäävad rentniku enda kanda ja see on rendirisk.

7.5. Kahju tekkimise juhtumist rendileandja mitteteavitamisel tasub rentnik kolmekordselt rendisumma ja kannab rendile andjale sellest tekkinud kahjud. Kahju hüvitamine toimub ühekordse rahamaksmise kaudu.

 

VIII MUUD SÄTTED

8.1. Käesolev leping on kooskõlas mõistlikkuse ja hea usu põhimõttega. Alloleva allkirjaga tõendab rentnik, et on rendilepingu täielikult läbi lugenud, selle sisust aru saanud ning nõustub lepingu tingimustega.

8.2. Lepingus sätestamata küsimustes juhinduvad pooled Võlaõigusseaduse sätetest.

8.3. Rentnik nõustub tema poolt Enta Ehitus Grupp OÜ-le avaldatud järgmiste isikuandmete: nimi, isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega Krediidiinfo AS-ile ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuse langetamisel Krediidiinfo AS-i hallatavas maksehäireregistris. Krediidiinfo AS-ile Rentniku andmete edastamise õigus tekib, kui Rentnikul on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus.